top of page

KANCELARIA

Czynna:

Poniedziałek – Piątek 

po Mszy Świętej porannej i wieczornej

Sobota

 po Mszy Świętej porannej

 

Z wyjątkiem uroczystości i pierwszych piątków miesiąca.

Praktyczne wskazania dotyczące:

Chrztu

Chrzest to pierwszy i najważniejszy sakrament, który otwiera nam drogę do nieba, obmywa nas z grzechu pierworodnego i włącza do wspólnoty do Kościoła.

Sakramentu Chrztu w naszej parafii udzielamy w II niedzielę miesiąca w czasie Eucharystii o 11.30. 

W celu zapisania dziecka do sakramentu Chrztu należy przyjść do kancelarii w godzinach jej otwarcia przynajmniej tydzień przed planowanym chrztem i przynieść:

 • metrykę urodzenia dziecka z USC,

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (gdy rodzice żyją w związku cywilnym lub bez żadnego związku duszpasterz poprosi o złożenie przez rodziców dziecka oświadczenia, że zobowiązują się wychować je w wierze katolickiej).

 

(Chrzestnym może być: praktykujący katolik (nie dopuszcza się do pełnienia tej funkcji osób żyjących w związkach niesakramentalnych) po I Komunii św. i Bierzmowaniu powinien mieć ukończone 16 rok życia).

Jeżeli rodzice mieszkają poza naszą parafią należy dostarczyć zgodę proboszcza na chrzest poza parafią zamieszkania.

Małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” KKK 1660

W celu zawarcia Sakramentu Małżeństwa

Należy zgłosić się do kancelarii Parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. (Pierwsza rozmowa przedmałżeńska w kancelarii potrwa ok 1 godz. należy się na nią umówić tel.  17 5810110)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kościelnego narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej parafii zamieszkania jednego z nich.

Uwaga: parafią zamieszkania jest parafia faktycznego pobytu od co najmniej 3 miesięcy i nie jest uzależniona od miejsca zameldowania.

 

Jeżeli mieszkają na terenie różnych parafii, wybierają jedną z nich, w której będzie miało miejsce przygotowanie i ślub.

 

Na I rozmowę należy przynieść ze sobą:

 • metrykę chrztu i bierzmowania (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące,

 • dowód osobisty,

 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej bądź zawodowej,

 • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński).

 • w przypadku osób po ślubie cywilnym – akt zawarcia ślubu cywilnego.

 • w przypadku wdowy lub wdowca – akt zgonu współmałżonka.

Pogrzebu

„Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.” 1 Tes 4,13-14

Przychodząc w sprawie pogrzebu należy zabrać ze sobą:

 • Akt Zgonu

 • Zaświadczenie dla Administracji Cmentarz

 • Jeżeli zmarły nie był naszym parafianinem potrzebna jest zgoda właściwego proboszcza.

Metryki lub zaświadczenia

W związku z wejściem w życie unijnych regulacji prawnych tzw. RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że wszelkie dokumenty wydawane w kancelarii parafialnej:

 • metryki chrztu

 • zaświadczenia do pełnienia funkcji chrzestnego

 • inne dokumenty

będą wydawane tylko osobom pełnoletnim, których dokument dotyczy (po okazaniu dokumentu tożsamości).


WYDAWANIE DOKUMENTÓW INNYM OSOBOM

(żonie, mężowi, rodzicowi…)


Dokumenty może również odebrać w imieniu zainteresowanej osoby inna pełnoletnia osoba, jeżeli przedstawi w kancelarii parafialnej pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to nie może być jednak jakiekolwiek, lecz winno być sporządzone zgodnie z zasadami prawa cywilnego (wzory można łatwo znaleźć w Internecie lub pobrać w kancelarii parafialnej) – a zatem posiadać miejsce i datę wystawienia, własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz jej dane). Dla przykładu bez pisemnego pełnomocnictwa żona nie będzie już mogła odebrać dokumentu dla męża i odwrotnie, rodzic dla dorosłego dziecka itd.


WYDAWANIE DOKUMENTÓW DROGĄ POCZTOWĄ


Jeżeli jakaś osoba, która mieszka bardzo daleko np. za granicą i chciałaby otrzymać dokument pocztą, powinna udać się do swojego księdza proboszcza (ewentualnie kapłana z Polskiej Misji Katolickiej – jeśli mieszka za granicą), który w jej imieniu wystosuje pismo do naszej parafii. Po otrzymaniu pisma wystawimy dokument i odeślemy pocztą poleconą do tegoż kapłana, który następnie przekaże dokument osobie zainteresowanej.


WYDAWANIE DOKUMENTÓW OSOBOM MAŁOLETNIM


Dla osób małoletnich dokument odbierają tylko ich rodzice (lub opiekunowie prawni).


W sprawie danych Archiwalnych należy się kontaktować z Archiwum Diecezjalnym

bottom of page